28-11-2010 10:30 PM: Lorem ipsum dolor sit amet

January 2018, Volume 3, Issue 1, ISSAS

Editor
Prof. Dr. Ljiljana Markovic
Assoc. Prof. Dr. Abdülkadir Uzunöz
Asst. Prof. Dr. Hakan Yalap

Associate Editor
Asst. Prof. Dr. Sercan Demirgüneş
Gökhan Güneş

Nevşehir-TURKEY Volume II/ Issue II, Autumn 2017  

Jenerik Kapak | İçindekiler | Editörden


Contents/ İçindekiler Pages/ Sayfa

Hakan YALAP
Editorial/ Takdim

1 pdf
Atilla AKALIN
Reading The Relation Between Knowledge, Truth And Fallacy Through The Plato’s And Sophists’ Concepts Of Tekhne And Pathos
Platon Ve Sofistler’de Tekhne Ve Pathos Kavramları Üzerinden Bilgi, Hakikat Ve Mugalata İlişkisini Okumak                        
4-11 pdf
Beril TUĞRUL
İpekyolu Ve Enerji Yolları İlişkisi
12-20 pdf
Bülent KARA
Sociological Understructure of Health Policies in Turkey
Türkiye’de Sağlık Politikalarının Sosyolojik Alt-Yapısı
21-33 pdf
Bülent ÖZTÜRK
The Impact Of News Schemata On Political Dıscourse in Analyzing The News On” Relocating Suleiman Shah Tomb
“Süleyman Şah Türbesinin Taşınması” Konusundaki Haberlerin Siyasal Söylem Analizinde Haber Şemasının Etkisi
34-44 pdf
Ceren YILDIRIM
Out Of The East, Lıght” And The Symbolism Of Yellow
“Doğu’dan Yükselen Işık” Ve Sarı Simgeciliği
45-58 pdf
Cumhur GÜNKÖR
Evaluatıon Of Effects Of Mıgratıon In Educatıon System
Göç Olgusunun Eğitim Sistemine Etkilerinin Değerlendirilmesi
59-71 pdf
Davut ATILGAN, Turgut KAPLAN
Management In Sport
Sporda Kriz Yönetimi
72-79 pdf
Ebrucan İSLAMOĞLU, Hasan BULUT
The Investıgatıon Of Factors On Prıces Of Real Estates In Nevsehır Vıa Hedonıc Prıce Model
Nevşehir İli Konut Fiyatlarını Etkileyen Faktörlerin Hedonik Fiyat Modeli İle İncelenmesi
80-90 pdf
Ebrucan İSLAMOĞLU, Hasan BULUT
An Applıcatıon For Central Bank Foreıgn Exchange Reserves: Comparısıon Of Classıcal And Robust Regressıon Methods
Merkez Bankası Döviz Rezervlerine Yönelik Bir Uygulama: Klasik Ve Robust Regresyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması
91-103 pdf
Ersin KAVİ, Aysel KAYA
Investıgatıon Of Career Adaptabılıty Skılls Of Students Attendıng Unıversıtıes In Istanbul
İstanbul’da Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Uyum Yeteneklerine Yönelik Bir Araştırma
104-116 pdf
Ezgi SIRTI
Notes On Basıc Verbs In Baburnâme
Baburnâme’de Temel Fiiller Üzerine Notlar
117-128 pdf
Fehminaz ÇUBUK
Trıbe, State And Polıtıcs In The Ottoman-Iran Border: Caf Kurdısh Trıbe And Theır Chıef Rebel Mahmut Pasha Subject
Osmanlı-İran Hudut Boylarında Aşiret, Devlet Ve Siyaset:  Caf Kürt Aşireti Ve Reisleri Asi Mahmut  Paşa Meselesi
129-150 pdf
Hasan BAKTIR
British Merchants And Silk Road In The 17th Century: British Attempt To Access Silk Road In The Age Of Discovery
17. Yüzyılda İngiliz Tüccarlar Ve İpekyolu: Keşifler Dönemi’nde İngiliz Tüccarların İpek Yolu’na Ulaşma Teşebbüsleri
151-159 pdf
Hasan GÖKBAŞ, Hasan KÖSE
On The (S, T)-Pell And (S, T)-Pell-Lucas Matrix Sequences
(S, T)-Pell Ve (S, T)-Pell-Lucas Matris Dizileri Üzerine
160-170 pdf
Hikmet KORAŞ
The Term Of “Ipek”, Debates Over Its Roots And Concept Area
İpek Kelimesi, Kökeni Üzerine Tartışmalar Ve Kavram Alanı
171-179 pdf
Mehmet Aydın AVCI
The Art And Intuıtıon Relatıon Through The East-West Axıs On The Example Artıst Selma Gürbüz
Doğu-Batı Ekseninde Sanat-Sezgi İlişkisinde Sanatçı Selma Gürbüz Örneği
180-199 pdf
Mustafa Cem ÖZKAYA, Meltem ONAY
Leader Types On Youth Movements In Turkey
Türkiye’de Gençlik Hareketinde, Lider Tipleri
200-223 pdf
Murat ORHUN
Uyghur Words And Theır Development
Uygurca Sözcükler Ve Onların Gelişimi
224-238 pdf
Narantsatsral.D
The Sılk Road Culture And Ancıent Turkısh Wall Paınted Tomb
239-247 pdf
Nilgün AYDIN
Determination Of Opinions And Knowledge Level Of Secondary And High School Teachers Regarding Scientific Research And Activity Research Methods
Lise Ve Ortaokulda Görev Yapan Öğretmenlerin Bilimsel Araştırma Ve Eylem Araştırması Yöntemi İle İlgili Bilgi Ve Düşüncelerinin Belirlenmesi
248-262 pdf
Nilgün ÇEVRİMLİ
Terms Of Defınıng Women In Foundatıons From The Founder, Socıal Status, And Famıly Relatıon
Vakıf Kurucu,  Sosyal Statü Ve Aile Bağları Açısından Vakfiyelerde Kadını Tanımlayan Terimler
263-281 pdf
Oyuntuya.G, Narantsatsral.D
The Musıcal Instrument “Altaı Zıther” Found In The Cave Of Mongolıan Altaı Mountaın
282-289 pdf
Özlem FEDAİ
The Concept Of “Personal And Collective Subconscious” İn Yahya Kemal Beyatlı’s Poems, İn The Examples Of “Endülüs’te Raks” And “Mohaç Türküsü”
“Endülüste Raks” Ve “Mohaç Türküsü” Örneğinde Yahya Kemal’in Şiirlerinde Kişisel Ve Kolektif Bilinçaltı            
290-303 pdf
Sanja STOŠIĆ
The Ancıent Marıtıme Sılk Road: A Shıft To Globalızatıon
304-320 pdf
Sevda TOKER, Sema SEVİNÇ, Vahide Bahar ÖNDER YİĞİT
The Effect Of Tongue Twıster On Artıculatıon In Voıce Traınıng
Tekerlemelerin Ses Eğitiminde Artikülasyona Etkisi 
321-336 pdf
Taleh HALILOV
The Role Of The People (Vıllage) Schools In The Development Of Educatıon In Nahcıvan (Begınnıng Of The XXth Centurıes End Of XIXth Centurıes After Century)
Nahçıvan’da Eğitimin Gelişiminde Halk (Köy) Okullarının Rolü (XIX Yüzyılın Sonu XX. Yüzyılın Başlarında)
337-346 pdf
Yakup ÜNLÜLER
Weıght Examples Of The Byzantıne Perıod In Nıgde Museum
Niğde Müzesi’ndeki Bizans Dönemine Ait Ağırlık Örnekleri
347-367 pdf
Milutin TADIĆ, Ljiljana MARKOVIĆ, Zorica PRNJAT
Measurıng Tıme Along The Sılk Road At The Tıme Of Marco Polo
368-386 pdf
Manolya AKYÜZ
Adaptıng Coursebook Wıth Tounge Twısters In Foreıgn Language Classes Of 4th Grades In Turkısh Prımary Schools In Order To Improve The Speakıng Skılls Of Students
Türk İlkokulları Yabancı Dil Sınıflarında Öğrencilerin Konuşma Becerilerini Geliştirmek İçin Ders Kitabına Tekerlemeleri Adapte Etme 
387-403 pdf
Gökhan GÜNEŞ
Anadolu’da Bir Kurucu Akıl: Hacı Bektaş-ı Velî  
404-410 pdf
Süreyya NUR, Aslı TOY
Quality Control in the Portable X-Ray Appliances used by Radiodiagnostic: The Importance of Periodic Measurement of the Light-Beam Field Test
Radyodiagnostikte Kullanılan Portable X-Işını Cihazlarında Kalite Kontrol: Işık-Işın Alan Testinin Periyodik Ölçümünün Önemi
411-417 pdf
Aslı Elif AYDOĞAN, Mehmet Sezai TÜRK
Investigation Of The Levels Of Cultural Elements And Language Rıchness In The Line Characters: The Pepe Sample
Çizgi Filmlerdeki Kültürel Öğeler Ve Dil Zenginlik Düzeylerinin İncelenmesi: Pepee Örneği
418-445 pdf
Rana HASANOVA
Comparative Analysis Of Melodic, Temporal And Dynamic Varition Types Of Concession Claues With Two Or More Syntagms In English And Azerbaijani
İngilizce ve Azerbaycan Dilinde İki Veya Daha Fazla Yan Cümleli Birleşik Cümlelerin Melodik, Zamansal Ve Dinamik Varyasyon Türlerinin Karşılaştırılmalı Analizi
446-456 pdf

 

 

© INCISS – THE JOURNAL OF INTERNATIONAL CIVILIZATION STUDIES – ISSN: 2548 – 0146 2020 Top