28-11-2010 10:30 PM: Lorem ipsum dolor sit amet

November 2017 Volume II/ Issue II

Editor
Dr. Hakan Yalap

Associate Editor
Dr. Sercan Demirgüneş
Gökhan Güneş

Nevşehir-TURKEY Volume II/ Issue II, Autumn 2017  

Jenerik Kapak | İçindekiler | Editörden

 


Contents/ İçindekiler Pages/ Sayfa

Hakan YALAP
Editorial/ Takdim

1 pdf
Berat AKINCI
The Effects Of Northern Iraq Regıonal Management Of 25 September References Of Turkey To National State Personnel
Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi’nin 25 Eylül Referandum Kararının Türkiye’nin Ulus Devlet Kimliğine Etkileri
3-23 pdf
Bülent KARA
The Last Responsıble Widening Origin: Hrislam
Son Kalkışmanın Kutsanan Kökeni: Hrislam
24-31 pdf
Bülent ÖZTÜRK
Turkey-İran Border Relations In The Scope Of Border Security
Sınır Güvenliği Kapsamında Türkiye-İran Hudut İlişkileri
32-43 pdf
Fatih ERKEN
A Descriptive Study of The News Content of Top Turkey and the World Universities’s Web Pages
Türkiye ve Dünya Üniversiteleri Web Sayfalarının Haber İçeriklerine Yönelik Betimleyici Bir Çalışma
44-64 pdf
Günnur ÖZBAY
Effectiveness Of The Cognitive Informatıon Processing Based Career Counseling Program On Decisıon Making Skills
Bilişsel Bilgi İşleme Kariyer Danışma Programının Karar Verme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi
65-82 pdf
Kamil ORHAN
Validity and Reliability Study Of Fatality Tendency Scale
Kadercilik Eğilimi Ölçeği’nin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
83-102 pdf
Murat AKKUŞ
The Reason For The Implementation Of The Saktah (Accordıng To Hafs’ Report Of Asım Recitation)
Sekte’nin Uygulanma Nedeni (Asım Kıraatinin Hafs Rivayetine Göre)
103-110 pdf
Nazım HUSEYNLI, Nigar HUSEYNOVA
Continuous Culture Of Azerbaijan And Sumerian Civilization
Sürekli Azerbaycan Kültürü Ve Sümer Uygarlığı
111-121 pdf
Orhan VAROL
Urartian Language and Writing: Proposal to Generate an Urartian-Turkish Corpus
Urartu Dili Ve Yazısı:  Urartuca-Türkçe Bir Bütünce Oluşturma Önerisi
122-142 pdf
Süleyman KOYUNCU
Consideration Of Sharia, Sentimental Namely Visual And Mental Resurrection Cases İn Koran İn Terms Of Kalam Science
Kur’an’da Şer’i,  Hissi Ve Akli Haşir Örneklerinin Kelam Bağlamında Değerlendirilmesi      
143-162 pdf
© INCISS – THE JOURNAL OF INTERNATIONAL CIVILIZATION STUDIES – ISSN: 2548 – 0146 2020 Top