28-11-2010 10:30 PM: Lorem ipsum dolor sit amet

November 2018, Volume 3, Issue 2

Editor
Dr. Hakan Yalap

Associate Editor
Dr. Sercan Demirgüneş
Gökhan Güneş

Nevşehir-TURKEY Volume 3/ Issue 2 Autumn  2018  

Jenerik Kapak | İçindekiler | Editörden


Contents/ İçindekiler Pages/ Sayfa

Hakan YALAP
Editorial/ Takdim

1 pdf
Ali BOZÇALIŞKAN
An Analysıs Of Turkey’s Support To The Turkısh-Tatar Mınorıty In Romanıan Dobruja After 1989 Revolutıon
1989 Devriminden Sonra Romanya Dobrucası’nda Yaşayan Türk-Tatar Azınlığa Türkiye’nin Verdiği Desteğin Analizi
4-21 pdf
Aysemin ÇANAK
Abdal Ata Vıllage Accordıng To Temettuat Regıster
Temettuat Defteri Kayıtlarına Göre Abdal Ata Köyü
22-33 pdf
Adem ÇATAK, Ahmet VURAL
The Concept Of Tasarruf (Spiritual Disposal) In Ibn Arabi In The Context Of The Chapter Of Lut
Lût Fassı Bağlamında İbn Arabî’de Tasarruf Kavramı
34-46 pdf
Arzu ÖZYÜREK
The Level Of Predıctıon Of Domestıc Vıolence Awareness By Certaın Demographıcs
Demografik Bazı Özelliklerin Aile İçi Şiddete İlişkin Farkındalığı Yordama Düzeyi
47-60 pdf
Murat SAĞIR, Abdullah ÇELİK, Yüksel ÖNER, Müfide Meltem OKTAY, Vedat SAĞLAM
On Obtaining Of Ergodicity Results And Performance Measures Of Hypo-Exponential Distributed Queuing Model With Neuts Matrix-Geometric Method
Hizmet Süresi Hipo-Üstel Dağilima Uyan Kuyruk Modelinde, Neuts’un Matris-Geometrik Yönteminin Simulasyon Yardimi İle Ergodiklik Sonuçlari Ve Performans Ölçülerinin Elde Edilmesi  
61-77 pdf
Esra EROĞLU, Melis BIYIKLI, Suat ÖZDEMİR, Selda ÖZDEMİR
Empoti: Emotional Education For Autistic Children
Empoti: Otistik Çocuklar İçin Duygusal Eğitim
78-90 pdf
Ergenekon SAVRUN
Frenchs In The Hıstory And Breıf Hıstory Of The Turkısh-French Relatıons
Tarihte Fransızlar Ve Türk – Fransız İlişkilerinin Kısa Tarihi
91-106 pdf
Hüseyin TEZER
Creator Of The Turkısh Economy Crısıs, Economıc Growth Inflatıon And The Fınancıal Sıstems Problems
Türkiye Ekonomisinin Kriz Yaratan, Ekonomik Büyüme, Cari Açık Enflasyon Ve Finansal Sistem Sorunları
107-140 pdf
Mehibe ŞAHBAZ
In The Old Turkey Presents
Eski Türklerde Hediyeleşme
141-155 pdf
Serap CAN, Konur Alp KOZ, Umur IŞIK
Use Of Infographıcs In Data Journalısm
Veri Gazeteciliğinde İnfografik Kullanımı
156-171 pdf
Serpil AYDOS
The Effects Of Turkısh Tv Serıes In Morocco In The Context Of Modernıty And Tradıtıon: A Study On Female Audıances
Gelenek Ve Modernite Bağlamında Türk Dizilerinin Fas’taki Etkileri: Kadın İzleyiciler Üzerine Bir Araştırma
172-190 pdf
Zuhal TOPÇU, M. Sezai TÜRK, Züleyha ERTAN KANTOS
Qualıtatıve Study Of The Problems Faced By The Refugees In Turkey
Türkiye ‘De Bulunan Mültecilerin Karşılaştıkları Sorunlar İle İlgili Nitel Bir Çalışma 
191-206 pdf
Book Reviewing/ Kitap Tanıtımı
Hakan YALAP
A Source Book For Classical Turkish Literature: Glossary Of Classical Turkish Literature
Klâsik Türk Edebiyatı İçin Kaynak Bir Eser: Klasik Türk Edebiyatı Sözlüğü
207-209 pdf
© INCISS – THE JOURNAL OF INTERNATIONAL CIVILIZATION STUDIES – ISSN: 2548 – 0146 2020 Top