28-11-2010 10:30 PM: Lorem ipsum dolor sit amet

Turkish Nationalism Special Issue 3/1

Editor
Dr. Hakan Yalap

Associate Editor
Dr. Sercan Demirgüneş

Nevşehir-TURKEY Volume III/ Issue I Special Issue of Turkish Nationalism  2018  

Jenerik Kapak | İçindekiler | Editörden


Contents/ İçindekiler Pages/ Sayfa

Hakan YALAP
Editorial/ Takdim

1 pdf
Aykut ACAR
İsmail Bey Gaspirali And The Idea Of Turkish Unity
İsmail Bey Gaspıralı ve Türk Birliği Düşüncesi                   
9-19 pdf
Aykut ACAR
An Overview Of Turan Yazgan’s Thought World In The Context Of Turkish Unity And Turkish Nationality
Türk Birliği Ve Türk Milliyetçiliği Ekseninde Turan Yazgan’ın Düşünce Dünyasına Genel Bir Bakış
20-31 pdf
Huseyn AHMADOV
An Examınatıon Over Journal Of Dirilik
Dirilik Dergisi Üzerine Bir İnceleme
32-44 pdf
Zakir AVŞAR
Dr. Rıza Nur And Tanrıdağ Magazine
Türklük İçin Yaşayıp Ölen Adam Dr. Rıza Nur Ve Tanrıdağ Dergisi  
45-77 pdf
Selahattin AVŞAROĞLU
Effects Of Moral Values On Indıvıdualıty Development Accordıng To Erol Gungor
Erol Güngör’e Göre Ahlaki Değerlerin Şahsiyet Gelişimine Etkisi
78-98 pdf
Doğacan BAŞARAN
A Revıew On “Internatıonal Natıonalısm” Approach Of Betül Karagöz Yerdelen
Betül Karagöz Yerdelen’in “Uluslararası Milliyetçilik”Yaklaşımı Üzerine Bir Değerlendirme              
99-120 pdf
Şeniz ANBARLI BOZATAY
The Role Of The Turkısh Hearths In The Organızatıon Of Turkısh Natıonalısm (1912-1931)
Türk Milliyetçiliğinin Teşkilatlanmasında Türk Ocaklarının Rolü(1912-1931)
121-135 pdf
İlhan AKSOY, Candaş CAN
Ontologıcal Bases Of The Natıon Imagınatıon On Zıya Gokalp And Yusuf Akcura
Ziya Gökalp Ve Yusuf Akçura’da Millet Tasavvurunun Ontolojik Temeller
136-152 pdf
Tarık ÇELENK
Saving The Turkish Right
Türk Sağının Yarını
153-166 pdf
Konur Alp DEMİR
An Evaluation On The Perception Of Turkish State Administration In Huseyin Nihal Atsiz’s Turkish Struggle
Hüseyin Nihal Atsız’ın Türkçülük Mücadelesinin Türk Devlet Yönetimindeki Algılanış Biçimi Üzerine Bir Değerlendirme
167-178 pdf
Fatih DOĞRUCAN
Problem Determination In Turkish Nationalism In Terms Of The Philosophical Methodology
Türk Miliyetçiliğinde Felsefi Metodoloji Açısından Sorun Tespiti
179-187 pdf
Şerafettin ERTEN
Turkish Nationalism While Entering The Fourth Industrial Revolution
Dördüncü Sanayi Devrimine Girilirken Türk Milliyetçiliği
188-206 pdf
Nazim HUSEYNLİ
Identity Of Gilgamesh
Gilqameşin Kimliyi Məsələsinə Dair
207-218 pdf
Can KAKIŞIM
Different Paths In Turkish Nationalism With Their Historical Origins And Conditions Of Formation: Official Nationalism, Racist Turkism And Turkish-Islamic Thought
Tarihsel Kökenleri Ve Oluşum Koşullarıyla Türk Milliyetçiliğinde Farklı Yollar: Resmî Milliyetçilik, Irkçı Türkçülük Ve Türk-İslam Düşüncesi
219-231 pdf
Gökmen KANTAR
The Attitude Of The Mhp In Turkish Politics After 15 July
15 Temmuz Sonrası, Türk Siyasetinde Mhp’nin Tutumu
232-255 pdf
Bülent KARA
The Perspectıve Of Turkısh Natıonalısm In The Fırst Term Turkısh Socıology
İlk Dönem Türk Sosyologların Türk Milliyetçilik Anlayışına Bakış Açısı
256-271 pdf
Gunel-Aliyeva MAMEDOVA
The Essence Of Negotiation Processes About  Upper Karabakh
Dağlık Karabağa Dair Müzakere Süreçlerinin Özü
272-281 pdf
Haluk ÖLÇEKÇİ
The Constructıon Of The Natıonalıst Movement Party In The Context Of Polıtıcal Commınucatıon And The Communıcatıon Strategy Of Alparslan Türkeş
Siyasal İletişim Bağlamında Milliyetçi Hareket Partisi’nin İnşası Ve Alparslan Türkeş’in İletişim Stratejisi
282-302 pdf
Nezahat ÖZCAN
Mehmet Emin’s (Yurdakul) Poem To Head Of Marine: “Barbaros”
Mehmet Emin’in (Yurdakul) Denizin Reisine Şiiri: “Barbaros” 
303-314 pdf
Emine Gözde ÖZGÜREL
National Consciousness In The Works Of  Samiha Ayverdi
Samiha Ayverdi’nin Eserlerinde Millî Bilinç Vurgusu
315-336 pdf
Hasan Hüseyin ÖZKAN
From National Conscience To Nationalism And Idealism
Millet Şuurundan Milliyetçilik Ve Ülkücülüğe
337-368 pdf
Armağan ÖZTÜRK
A Theoretical Framework Trial On The Concepts Of Republicanism, Nationalism, Atatürk’s Nationalism And Patriotism
Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Atatürk Milliyetçiliği Ve Yurtseverlik Kavramları Üzerine Kuramsal Bir Çerçeve Denemesi
369-388 pdf
Bülent ÖZTÜRK
Natıonal Cultural Phılosophy In I.Parlıament
I.Meclis’teki Millî Kültür Felsefesi
389-407 pdf
Ergenekon SAVRUN
Turkeys’ And Brıtaıns’ Geo-Polıtıcs Perpectıves To The Cyprus In Between 1955-1964: Turkısh States’ Natıonal Reactıon Agaınst The Enosıs
1955-1964 Yılları Arasında Türkiye Ve İngiltere’nin Kıbrıs’a Jeo-Politik Bakış Açıları; Türk Devletinin Enosis’e Karşı Milliyetçi Reaksiyonu
408-424 pdf
Yunus Emre TANSÜ,Neslihan BOLAT BOZASLAN
A Nationalist Democrat As Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil
Bir Milliyetçi Demokrat Olarak Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil
425-436 pdf
Ümmühan TOPÇU
An Interpretatıon Of Natıonalısm: Anatolıanısm
Bir Milliyetçilik Yorumu: Anadoluculuk
437-462 pdf
M. Sezai TÜRK
The Presentatıon Of Turkey And Turkısh Image Formed In The Lıght Of Orıentalıst Sayıng In Amerıcan Cınema
Oryantalist Söylem Doğrultusunda Oluşturulan Türk Ve Türkiye İmgesinin Amerikan Sinemasında Sunumu
463-490 pdf
Turgay UZUN
Political Structure And Nationalist Movement In Anatolia During The War Of Independence
Milli Kurtuluş Savaşı Sürecinde Anadolu’da Siyasal Yapı Ve Milliyetçi Hareket
491-505 pdf
© INCISS – THE JOURNAL OF INTERNATIONAL CIVILIZATION STUDIES – ISSN: 2548 – 0146 2020 Top