28-11-2010 10:30 PM: Lorem ipsum dolor sit amet

Mayıs 2018, Volume 3, Issue 1

Editor
Dr. Hakan Yalap

Associate Editor
Dr. Sercan Demirgüneş

Nevşehir-TURKEY Volume III/ Issue II  2018  

Jenerik Kapak | İçindekiler | Editörden


Contents/ İçindekiler Pages/ Sayfa

Hakan YALAP
Editorial/ Takdim

1 pdf
Murat AKKUŞ
Differences In The Recitation In Terms Of Phonetic In The Context Of Ibn Asur’s Tafseer
İbn Âşûr’un Tefsirinde Fonetik Yönden Kıraatlerdeki Farklılıklar                   
4-15 pdf
Selahattin AVŞAROĞLU
People’s Sense Of Compassıon And Compassıonnate Attıtude As A Value
İnsanda Merhamet Duygusu Ve Değer Olarak Merhametli Tutum                 
16-37 pdf
James BIRX
Wagner & Nietzsche: Some Final Thoughts                  
38-52 pdf
Fatma Nesibe ÇOLAK
In The Contex Of Coup Army-Polıtıcs Relatıonshıp Between 1980 And The Ottoman
Darbe Bağlamında Osmanlı’dan 1980’e Kadar Ordu-Siyaset İlişkisi                  
53-69 pdf
Konur Alp DEMİR
Contributions Of Independent Public Administrative Audit System To Turkish Family Structure: Family Ombudsman Recommendation
Bağımsız Kamu Yönetimi Denetim Sisteminin Türk Aile Yapısına Katkıları: Aile Ombudsmanlığı Önerisi                  
70-91 pdf
Yavuz Ercan GÜL
The Research Of The Educatıonal Laws Of The Kyrgyzstan Republıc In The Context Of The Tolerance
Hoşgörü Bağlamında Kırgızistan Cumhuriyet’inin Eğitim Yasalarının İncelenmesi
92-104 pdf
İhsan Gülay
Strategıc Challenges And Development Of Transportatıon Systems:(Ktb) Kars-Tbılısı-Baku Internatıonal Raılway Project Example
Ulaşım Sistemlerinin Gelişmesinde Stratejik Kararlar Ve Yönetim Şekli:(Ktb) Kars-Tiflis-Bakü Uluslararası Demiryolu Projesi Örneği               
105-115  pdf
Ebrucan İSLAMOĞLU
Analysıs Of The Lowest And The Hıghest Values Of The Gold Exchange Transactıons By Usıng Var
Altın Borsası İşlemlerinin En Düşük Ve En Yüksek Değerlerinin Var (Vektör Otoregresif Model) İle Analizi                 
116-139 pdf
Nilgün Nurhan KARA
The Reflectıon Of Çanakkale Sea Battles On The Aegean Sıdes
Ege’nin İki Yakasında Çanakkale Deniz Savaşlarının Yansıması                  
140-152 pdf
Milica KOCOVIC, Ljiljana MARKOVİC, Luca De SANTO
Sılk (As An Imported Herıtage) And Its Market Evolutıon In The South Of Italy Calabrıa Example                 
153-173 pdf
Süleyman KOYUNCU
The World And The Vısıon Is Not Possıble To Be Evaluated Accordıng To The Sculpture Ecologıes
Dünya Ve Âhirette Rü’yetullah’ın Mümkün Olup Olmayacağı Hususunun Kelam Ekollerine Göre Değerlendirilmesi                  
174-191 pdf
Burçin ÖNER, Bülent ÇELİK
The Calculatıon Of Statıstıcal Power In Meta Analysıs For Correlatıon Coeffıcıent
Korelasyon Katsayısı İçin Rastgele Etkiler Meta Analizde İstatistiksel Güç Hesaplaması                  
192-208 pdf
M.Talha ÖZALP,Mehmet AKPINAR
A Study On The Using Of Social Media Applications Of Social Studies Teacher Candidates
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Uygulamalarını Kullanımları Üzerine Bir Çalışma                  
209-223 pdf
Osman ÖZKUL
An Osmanian Article About The Importance Of Knowledge And Ulema In Ottoman Empire’s Establishment And Development Era
Osmanlı Devleti’nin Kuruluş ve Gelişme Döneminde İlim ve Ulemâ’nın Önemi Hakkında Osmanlıca Bir Makale                  
224-236 pdf
Nevzat TOPAL
The Niğde Mesjids According To 15th
15. Yüzyılda Niğde Mescitleri                  
237-245 pdf
Bayram POLAT, Ahmet KILIÇ
The Perceptıon Of Relıgıous Tolerance Of Socıal Scıence Teacher Candıdates
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Dinsel Hoşgörü Algısı                  
246-261 pdf
Gülzar İBRAHİMOVA
The Women’s Rights In The Period Of Azerbaijan Democratic Republic
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Dövründə Qadın Hüquqları
Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Döneminde Kadın Hakları                  
262-286 pdf
Abbes BENMOUSSAT
Problems Of Equity In The History (Politicical Approach)
Tarihçe Eşitlik Sorunları                  
287-295 pdf
Şerife ÖRDEK
Kılıç, Filiz, Tuncay Bülbül (2018). Tercüme-İ Tıbrü’l-Mesbûk Fî Nasâyihi’l-Vüzerâ Ve’l-Mülûk Âşık Çelebi (İnceleme-Metin)                  
296-300 pdf

 

© INCISS – THE JOURNAL OF INTERNATIONAL CIVILIZATION STUDIES – ISSN: 2548 – 0146 2020 Top